Á SZ F tájékoztató

A Gépjárművet kizárólag olyan személy jogosult bérbe venni,aki a bérlés időpontjában a 21. életévét már betöltötte, továbbá érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, és ezen engedélyt legalább egy éve szerezte. A Gépjárművet kizárólag a bérleti szerződésben megjelölt, vezetői engedéllyel igazolt személyek vezethetik. A Bérbeadó a Gépjármű vezetésére jogosultként kettőnél több személyt a bérleti szerződés ún. kiegészítésén engedélyezhet. A bérleti szerződést és a jelen Általános Szerződési Feltételeket aláíró személy, azzal a személlyel, illetve gazdasági társasággal, vagy más entitással, amelynek nevében a bérleti szerződést aláírja, a Bérbeadóval szemben teljes körűen és egyetemlegesen felel.

Bérlő a Gépjárművet a Magyar Köztársaság területén, valamint az Európai Union belül, továbbá Svájc, Liechtenstein, Horvátország, Szerbia és Montenegro, Bosznia-Hercegovina, Albánia és Törökország európai területén jogosult használni.

A Bérlő köteles a Gépjárművet a közlekedés szabályainak betartása mellett a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és odafigyeléssel vezetni. Köteles továbbá a Gépjárművet, ha azt magára hagyja, megfelelő módon leparkolni, illetve lezárni, továbbá a jármű iratait minden körülmények között magánál tartani. A Bérlő a Gépjármű eltulajdonítása esetén, ha a jármű kulcsaival és / vagy irataival nem tud elszámolni, függetlenül attól, hogy a bérleti szerződés megkötésekor a lopás elleni biztosítást megváltotta-e a Gépjármű teljes értéke erejéig felelőssé tehető.

A Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak minden olyan rendőrség, vagy más hatóság által kiszabott bírság, büntetés, illetve pótdíj ideértve a meg nem fizetett parkolási díjat, illetve az autópálya használattal kapcsolatos díjak megfizetésének elmulasztását is - következményeképpen előállott kárát, amelyet a Gépjárművel azon bérleti időszak alatt elkövetett valamely szabályszegés nyomán róttak ki, amely időszakban azt a Bérlő használta.A Bérlő terhére esik továbbá a Gépjárműben hagyott, a Bérlő, vagy pedig valamely harmadik személy tulajdonát képező bármely dolog, illetve a Gépjármű járulékos tartozékainak, valamint iratainak elvesztése, illetve megrongálódása is. A Bérbeadó jogosult a bérleti időszak lezárultát követően a tudomására jutott bármely bírság, büntetés, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel együtt járó marasztalás nyomán előállott kárát teljes egészében a Bérlőre hárítani.

A Bérlő köteles a gépkocsit és tartozékait annak típusára vonatkozó használati - kezelési útmutató szerint kellő gondossággal használni, kezelni és megóvni. Ennek be nem tartásából származó minden felmerülő kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik.

A kártérítés összege kétféle módon kerül kiszámlázásra:

(1)

Abban az esetben, ha a Bérbeadónak sikerül a bérlet további idejére ugyanolyan feltételek mellett kiadni a gépkocsit egy másik bérbevevőnek, akkor a Bérlőnek 2 havi bérleti díjnak megfelelő kötbért kell fizetni.

(2)

Amennyiben a gépkocsit további bérletbe nem sikerül kiadni, az autó értékesítésre kerül. Az értékesítés illetve a finanszírozás közötti értékkülönbség és az ezzel kapcsolatos adminisztráció díja, növeli az előzőekben meghatározott kötbér díját.

(2)

A gépkocsi értékesítésének összege nem lehet kevesebb, mint az EUROTAX katalógus által meghatározott vételi ár.

Amennyiben a szerződésben megállapodott időszak lejárata előtt a gépkocsi a Bérlőnek felróhatóan (alkohol, drog befolyása alatt vagy az autóvezetésre alkalmatlan állapotban vezetett) törött totálkáros lesz (ezáltal a biztosító CASCO biztosítása nem térít), vagy ha a bérbeadó a bérlő szerződésszegésé miatt kénytelen élni a felmondás jogával,a Bérlő tartozik az így ki nem fizetett, illetve hátralékos díj helyett annak 100%-át kitevő meghiúsulási kötbért fizetni.

Amennyiben a Bérlő a gépkocsit nem a Bérbeadó telephelyén adja le, akkor az érvényes díjszabás szerinti visszaszállítási díjat a Bérbeadó irodáig meg kell fizetni, a díjat leadási helytől telephelyig kell számítani.

A jelen Általános Szerződés Feltételek egy vagy több pontjának érvénytelensége nem hat ki a fennmaradó pontoknak, illetve a szerződés egészének az érvényességére. A bérleti jogviszonnyal összefüggésben esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben a pertárgy értékétől függően a PTK kizárólagosan illetékes.

A Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult:

- a Gépjármű vezetését a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye hiányában harmadik személynek átengedni.

- a Gépjárművel bármilyen típusú versenyen, illetve vetélkedőn, vagy hasonló eseményen részt venni;

- a Gépjárművet üzletszerűen személyszállításra használni, illetve albérletbe adni;

- a Gépjárművet másik gépjármű vontatására használni, kivéve ha a Bérbeadó erre külön engedélyt állít ki;

- a gépjárművet szeszesitaltól befolyásolt állapotban, avagy a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, továbbá járművezetésre egyébként alkalmatlan állapotban vezetni.

- a szállítható személyek forgalmi engedélyben meghatározott számát meghaladó számú személyt a Gépjárműben szállítani.

Amennyiben az említett körülmények közül bármelyik bekövetkezik a Bérlő az ebből eredő valamennyi következményért teljes körűen felel.

Bérlő haladéktalanul köteles a Bérbeadót értesíteni: abban az esetben ha a Gépjárművet hivatalos intézkedése keretében valamely hatóság elszállította, az ilyen esetben a felmerült költségek - ideértve a bírság összegét is - a Bérlőt terhelik. A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy egyes gépjárműveit műholdas védelmi rendszerrel lássa el.

A Bérlő a bérlet során felmerülő bármely meghibásodás elhárítását kizárólag a Gépjárművel egyező típusú járművek javítására szakosodott javítóműhelyben, ún. ’szakszervízben’ végeztetheti el; a javítás nyomán felmerült költségek a Bérbeadót terhelik, kivéve, ha a meghibásodás a Gépjármű általi, nem rendeltetésszerű használatának, illetve a Bérlő egyéb szerződésszegésének a következménye. Abban az esetben, ha a javítás díja a 3.000, Ft-ot nem haladja meg, a munka a Bérbeadó előzetes értesítése nélkül elvégezhető, ha azonban a javítási költsége a 3.000.Ft-ot meghaladja, annak megkezdését megelőzően a Bérlő köteles a Bérbeadó előzetesen írásbeli hozzájárulását kérni.

A Bérlő saját hibájából bekövetkezett közlekedési baleset esetén, az eset összes körülményeinek a megvizsgálását követően a Bérbeadó jogosult a Bérlő számára csere-gépjármű biztosítását megtagadni.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 3 hónapot meghaladó bérletek esetén a bérbeadó jogosult 3 havonta a finanszírozás feltételeiben (pl. jegybanki alapkamat) bekövetkezett változásokat érvényesíteni. A bérlő jelen szerződés aláírásával elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Bérlő köteles a bérleti szerződésben nem szereplő, de a bérlet időtartama alatt bekövetkező törvény vagy jogszabály vagy egyéb illeték- adó változásból üzembetartót vagy tulajdonost terhelő illetéket vagy adót bérbeadó általi továbbszámlázást kiegyenlíteni. Az általános Szerződési Feltételekben foglaltak nem teljesítése, illetve megszegése esetén a Bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani és a bérlet tárgyát képező gépjárművet (továbbiakban: gépjármű)előzetes figyelmeztetés nélkül a birtokába venni. Bérbeadó előbbi eljárásával összefüggésben a Bérlőt birtokvédelem nem illeti meg, továbbá a Bérbeadó ezen eljárása nem tekinthető tilos önhatalomnak.

Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Gépjárműben az előzőek szerinti birtokbavételkor fellelhető, a Bérlő, avagy valamely harmadik személy tulajdonát képező dolgokban bekövetkezett károkért.

Abban az esetben,ha a Bérlő a bérleti szerződés alapján bármely címen fennálló fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az így keletkezett tartozás összege után köteles a késedelem teljes idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot fizetni. Amennyiben a Bérlő az esedékes fizetési kötelezettségének a fizetési határidő lejáratát követő 60 napon belül sem tesz eleget, a Bérbeadó jogosulttá válik a tartozás tényét nyilvánosságra hozni.

A Bérlő a bérlet lezárását követően a Gépjárművet az átvételkori állapotnak megfelelő (sérülésmentes) , tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles a Bérbeadó számára visszaszolgáltatni.A Bérbeadó mind a Gépjármű kiadásakor, mind annak visszavételekor ún. állapotlapot állít ki, amelyet a Bérlő, valamint a Bérbeadó erre feljogosított alkalmazottja aláírásával lát el. A Bérlő felelőséggel tartozik a bérlet során keletkezett sérülésekért abban az esetben is, ha a Gépjármű visszaszolgáltatásakor a jármű ún. visszavételi állapotlapjának aláírását elmulasztja (pl. a Gépjárművet félfogadási időn kívül adja le, vagy a félfogadási időn belül történő leadás esetén a szemlét nem várja meg) illetve megtagadja. A gépjárművet a Bérlő visszaadáskor ugyanannyi üzemanyag-mennyiséggel köteles visszaszolgáltatni Bérbeadó részére,mint amikor a gépjárművet bérbe vette. Ezen tény alátámasztásául a kiadáskor megírt állapotlap szolgál. Amennyiben az üzemanyag mennyisége kevesebb mint kiadáskor a különbség összegével a bérlő köteles elszámolni.

A Gépjármű bérleti díja magában foglalja a kötelező felelősségbiztosítást arra az esetre, ha a Bérlő a bérlet során a Gépjárművel harmadik személynek kárt okoz. A Bérlő saját hibájából bekövetkező úgynevezett töréskár esetén, illetve ha a Gépjárművet eltulajdonították a Bérlő káreseményenként a Gépjármű kategóriájának függvényében megállapított biztosítási önrész mértékéig tartozik felelősséggel. Lopás vagy totálkár esetén a bérlő köteles, a kárösszeg biztosító általi kifizetésének idejéig, a bérleti díjat tovább fizetni.

A Bérlő felelősséggel tartozik azokért a bérlet során a Gépjárműben keletkezett sérülésekért, illetve egyéb károkért is, amelyek keletkezésének körülményeiről nem rendelkezik ismeretekkel. (pl: ismeretlen károkozó által okozott sérülés) Ha a Gépjárműbe dolog elleni erőszakkal behatolnak, illetve azt ilyen módon megrongálják, a rendőrségi feljelentést a Bérlő köteles megtenni. A rendőrségi feljelentés előtt bármilyen esetben (törés vagy lopáskár) Bérlő köteles a Bérbeadót haladéktalanul értesíteni.

Abban az esetben, ha a Bérbeadóval szerződött biztosító társaság a bérlet alatt előállott biztosítási eseménnyel összefüggő körülmények a Bérlőnek felróható felderíthetetlensége, illetve valamely, a Bérlő érdekkörében felmerült egyéb körülmény miatt a keletkezett kár megtérítését megtagadja, a Bérbeadó jogosulttá válik az ilyen módon meg nem térült kárát a Bérlővel szemben érvényesíteni.

Baleset esetén a Bérlő köteles gondoskodni az ún. Európai Baleseti Bejelentő nyomtatvány hiánytalan kitöltéséről. Ha a felelősség kérdése nem tisztázható, a Bérlő köteles haladéktalanul rendőri intézkedést kérni, valamint arról az eljáró rendőrtől igazolást kérni. A személyi sérüléssel együtt járó baleset helyszínének elhagyása törvénybe ütközik.

A Bérlő köteles a baleset bekövetkeztéről a Bérbeadót telefonon, vagy más alkalmas módon haladéktalanul értesíteni. Az értesítésben közölni kell, hogy a Gépjármű milyen műszaki állapotban van, valamint a Bérbeadó kérésére a baleset körülményeit –az esetleges tanuk megjelölésével- részletesen le kell írni. A Bérlő köteles továbbá a Bérbeadó által biztosított ún. kárbejelentő nyomtatványt megfelelően kitölteni.

A baleset nyomán mozgásképtelenné vált Gépjárművet a Bérlő semmilyen körülmények között nem jogosult magára hagyni, illetve szükség esetén köteles a jármű megfelelő és kellően biztonságos őrzéséről gondoskodni.

Amennyiben a Bérlő a fentiekben meghatározottakat megszegi, így pl. a balesetet késedelmesen, vagy hamis adatokat közölve jelenti, felelőssé tehető a baleset nyomán felmerült teljes kárért, illetve egyéb következményekért.

A Bérbeadó a Bérlővel szemben a bérleti szerződés alapján fennálló, a Gépjármű szolgáltatására irányuló kötelezettségének a tőle elvárható legnagyobb gondossággal igyekszik eleget tenni,ugyanakkor – még előzetesen egyeztetett járműátadás esetén sem- tehető felelőssé az átadás esetleges késedelme,illetőleg a Bérbeadónak fel nem róható okból történő meghiúsulása esetén.

A Bérlő a bérlet lejáratát legalább 5 munkanappal megelőzően köteles a Bérbeadó számára jelezni, ha a bérletet meg kívánja hosszabbítani, illetve ha azt az eredetileg megállapodottnál korábban kívánja lezárni. Ellenkező esetben a Bérbeadó a megfelelően meg nem hosszabbított bérlet nyomán előállított veszteségeit teljes egészében a Bérlőre hárítja, illetve a bérlet eredetileg megállapodott teljes időtartamára felszámítja. Amennyiben a Bérlő a Bérleti idő lejárta előtt a gépkocsit visszaadja vagy a Bérbeadó 3 havi bérleti díj nem fizetése esetén a gépkocsit a Bérlőtől visszaveszi, akkor a Bérlőnek kártérítést kell fizetni.